Referat af generalforsamling den 17. februar 2011

Der var tilmeldt 45 medlemmer. Der var fremmødt 40, hvoraf alle var stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent

Henrik Berg blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Birte Elzer valgtes som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Formanden forelægger det reviderede regnskab

Vi er i øjeblikket 260 medlemmer. Henrik Persson gennemgik regnskabet og kommenterede de enkelte poster. Formuen andrager ca. kr. 41.000. Regnskabet godkendt.

4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent for 2011

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent.

5. Indkomne forslag

Det indkomne forslag til vedtægtsændringer vedr. æresmedlemmer blev vedtaget. Iver Rosenfeldt blev udnævnt til klubbens første æresmedlem.

6. Forslag til nyanskaffelser i 2010

Der kom forslag om: En ekstra motionscykel. Et ekstra løbebånd. Boksesæk. 2 spinningcykler Mere robust mavebænk. Ny dør til krybekælder for at undgå træk. Betalt instruktør. Røgalarm i solen. Ny radio med bedre antenneforhold.

7. Valg af formand

Per Skov blev valgt

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Jan Hommel, Vibeke Nielsen, Morten Thanning og Anja Kjærsgaard blev valgt.

9. Valg af revisor

Henrik Berg blev valgt

10. Eventuelt

Der var stor ros til Connies rengøring.

 

Referent: Birte Elzer

Per Skov, Formand