Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2017 kl. 1830

med følgende dagsorden.

 

1.             Valg af dirigent

2.            Bestyrelsens beretning

3.            Formanden forelægger det reviderede regnskab

4.            Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016

5.            Indkomne forslag

6.            Forslag til nyanskaffelser

7.            Valg af formand

8.            Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.            Valg af revisor

10.          Eventuelt

 

Der var tilmeldt 30 medlemmer, og der var mødt 28 op.

Generalforsamlingen indledtes med spisning af mørbradgryde, hvortil der blev serveret øl, vand eller vin.

Selve generalforsamlingen startede kl. 1930.

 

Ad 1:   Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt m.m.

            Wivi Skov blev valgt som dirigent.

 

Ad 2:  Formandens beretning der var sendt ud på forhånd, blev godkendt uden    kommentarer.

Siden bestyrelsens beretning blev udfærdiget, oplyste formanden, at der var blevet bestilt 2 nye bænke, til erstatning for de 2 der er i vægtrummet.

                   Den lille bænk fra vægtrummet bliver placeret ved den store trækmaskine

                   Der var også bestilt en boksebold. 

Ad 3:            Regnskabet der også var sendt ud på forhånd, blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4:            Kontingent for 2017 blev vedtaget at være uændret.

Ad 5:            Der var ingen indkomne forslag

Ad 6:            Der var ingen forslag til nyanskaffelser.

Ad 7:            Formanden Per Skov blev genvalgt

Ad 8.            Allan Kramer blev genvalgt.

                    Rasmus Sørensen genvalgt    

                    Peter Overgaard genvalgt

 

Ad 9:            Inge Edelskov blev genvalgt som revisor.

 

Ad 10:          Der var et medlem der mente, at det var for dårligt, der hele tiden skulle rykkes for kontingent,

Der var et medlem der spurgte, om man måtte have en gæst med i lokalerne.

Det må man, hvis man skal vise lokalerne frem, men IKKE til at træne uden en nærmere aftale med bestyrelsen.

Der vil blive sat en spærring på lyd på TV og radio, hvis man ikke kan holde lyden ned på et acceptabelt niveau, af hensyn til beboerne.

Der blev fremsat et ønske om, at der til næste år vil blive serveret kaffe og småkager efter middagen.

Bestyrelsen vil tage det op.

Der blev udtalt stor tilfredshed med klubben som helhed.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 2030.

 

Formanden takkede de fremmødte for en stille, rolig og hyggelig generalforsamling, der fortsatte med hyggeligt samvær til ca. kl. 2200.

 

Connie Weis

    Dirigent

/Wivi Skov