Referat fra generalforsamlingen 2015 i Bredalsparkens Motionsklub, afholdt torsdag den 25. februar 2016 kl. 1830, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Formanden forelægger det reviderede regnskab
4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2016
5. Indkomne forslag
6. Forslag til nyanskaffelser
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Der var tilmeldt 29 medlemmer, og der var mødt 25 medlemmer op.
Generalforsamlingen indledtes kl. 1830 med spisning af Bouf Sautér Stroganoff, hvor til der blev serveret øl eller vin.
Selve generalforsamlingen startede kl. 1945.
Ad punkt1: Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet m.m.
Hun påtog sig samtidigt opgaven som referent.
Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer.
Ad punkt 3. Det fremlagte regnskab blev godkendt uden kommentarer.
Formanden oplyste, at indkøbet af nye redskaber m.m. først vil fremgå af
regnskabet for 2016.
Ad punkt 4. Bestyrelsen fremsatte forslag om, at kontingentet forbliver uændret i 2016. Forslaget blev vedtaget.
Ad punkt 5: Der var ingen indkomne forslag.
Ad punkt 6. Der var ingen forslag til nyanskaffelser.
Ad punkt 7. Per Skov blev uden debat genvalgt som formand.
Ad punkt 8. Allan Kramer blev genvalgt, Peter Overgaard blev genvalg og Rasmus Sørensen blev genvalgt
Ad punkt 9. Inge Edelskov blev genvalgt som revisor.
Ad punkt 10. Under eventuelt blev det oplyst, at Peter Overgaard og Rasmus Sørensen
den første onsdag i hver måned, vil holde åbent hus arrangementer fra kl. 1700 til kl. 1900 for nye medlemmer, der vil se lokalerne m.m.
De vil endvidere være medlemmerne behjælpelige med instruktion af de forskellige redskaber og maskiner.
Medlemmerne opfordres til at kontakte Peter og Rasmus for nærmere aftale.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl.2115.
Formanden takkede de fremmødte for en stille, rolig og hyggelig generalforsamling, der fortsatte
med hyggeligt samvær til ca. kl. 2230.
Connie Weis
dirigent og referent