Referat fra generalforsamling 25. februar 2013.

Formanden Per Skov bød velkommen, og kl. 18:30 blev der serveret stegt flæsk med persillesauce. Generalforsamlingen startede kl. 19:30.
Der var tilmeldt 28 medlemmer, og der var mødt 22 op.

 1. Ole Weiss blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
 2. Wivi Skov blev valgt som referent.
 3. Beretningen som stod i indkaldelsen, blev godkendt uden kommentarer.
 4. Formanden forlagde det reviderede regnskab.Et medlem ville gerne vide hvorfor det kostede så meget at have solen, og han ville også gerne have udspecificeret på regnskabet, hvor meget de forskellige materialer kostede.Svaret fra bestyrelsen på ovenstående var, at det koster at købe papirruller og desinficeringsvæske til rengøring af solen efter brug, og at der er blevet skifte rør i løbet af året.Bestyrelsen vil se på om det er muligt at udspecificere omkostninger vedr. solen.Der blev diskuteret om, vi kan købe en sol selv, og bestyrelsen oplyste, at det ikke kan lade sig gøre grundet pris, størrelse og da der skal en meget højere amperestyrke til.Samme medlem mente ikke indtægten fra kontingentet svarede til antal medlemmer, og han ville gerne have et mere udspecificeret regnskab.

  Bestyrelsen svarede at der var et æresmedlem, at bestyrelsesmedlemmer ikke betaler kontingent, da de arbejder frivilligt i klubben, samt at der var nogle medlemmer der var bagud med betaling. Bestyrelsen ville se på om regnskabet kunne udspecificeres yderligere.

 5. lndkomne forslag.Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.Et medlem ønskede solariet fjernet grundet sundhedsfare og økonomi.
  Efter en lang debat, der rundede sundhedsfare, antal medlemmer der brugte solen og den økonomi som medlemmerne “bragte med i klubben” m.m., blev forslaget afvist.
 6. Forslag til nyanskaffelser.Bestyrelsen havde foreslået at købe en ny romaskine og en ny stepmaskine. Det blev vedtaget at købe romaskinen, og se tiden an med stepmaskinen.Et medlem mente, at bestyrelsen kunne købe maskiner og redskaber løbende, hvis behovet pludseligt skulle opstå, uden at afvente en kommende generalforsamling. Det var kutyme med den forrige formand.
 7. Valg af formand
  Per Skov blev valgt som formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Allan Kramer, Anja Kjærgaard Jensen og Mia Jelvard, blev valgt til bestyrelsen.Vibeke Nielsen var ikke var mødt op til generalforsamlingen, og kunne derfor ifølge klubbens regler ikke blive valgt.
  Jævnfør klubbens regler skal bestyrelsen bestå af 2 til 4 medlemmer, og bestyrelsen vil arbejde videre med 4 medlemmer.
 9. Valg af revisor.
  Ruth Hansen blev valgt som revisor.
 10. Eventuelt.
  Under eventuelt, blev der spurgt om man ikke kan få lagt jordforbindelse ind, da nogle fik stød at løbebåndene. Nogle mente, det kunne være statisk strøm fra tæpperne, der er kunstprodukt. Man kan eventuelt købe noget at sprøjte tæpperne med.
  Bestyrelsen vil undersøge om boligselskabet vil lægge jordforbindelse ind. Det er en kostbar affære, så klubben har ingen intentioner om dette.Et medlem forslog at man satte en vanddispenser op som blev tilsluttet vandrørene.Et medlem forslog at man købte nogle boksehandsker, da nogle medlemmer brugte papirruller som “handsker”.Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for disse ting

Efter en til tider ophedet debat sluttede generalforsamlingen kl 20:45.

Ole Weis, Dirigent

Wivi Skov, referent