Referat fra generalforsamlingen 2014 i Bredalsparkens Motionsklub, afholdt torsdag den 19. Februar 2015 kl. 1830, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Formanden forelægger det reviderede regnskab
  4. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent fort 2015
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag til nyanskaffelser
  7. Valg af formand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Der var tilmeldt 28 medlemmer, og der var mødt 26 medlemmer op.

Generalforsamlingen indledtes kl. 1830 med spisning af kalvesteg stegt som vildt, hvor til der blev serveret øl eller vin.

Selve generalforsamlingen startede kl. 1945.

Ad punkt1:     Connie Weis blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet m.m.

Ad punkt 2:    Bestyrelsens beretning blev godkendt uden kommentarer.

Ad punkt 3.    Det fremlagte regnskab blev godkendt uden kommentarer. Det blev oplyst, at selv om det først kommer på regnskabet for 2015, vil investeringen i det nye adgangssystem beløbe sig til ca. Kr. 37. 000,00. Da der er en del tvister, bliver beløbet forhåbentligt lidt mindre.

Ad punkt 4.    Bestyrelsen fremsatte forsalg om, at kontingentet forbliver uændret i 2015. Forslaget blev vedtaget.

Ad punkt 5:    Der var ingen indkomne forslag.

Ad punkt 6.    Der var ingen forslag til nyanskaffelser.

Ad punkt 7.    Per Skov blev uden debat genvalgt som formand.

Ad punkt 8.    Mia Jelvard oplyste inden generalforsamlingens start, at hun ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

Med generalforsamlingens godkendelse blev i stedet Rasmus Sørensen indvalgt i bestyrelsen.

Allan Kramer blev genvalgt.

Peter Overgaard blev indvalgt i bestyrelsen.

Ad punkt 9.    Inge Edelskov blev genvalgt som revisor.

Ad punkt 10.  Under eventuelt blev der opfordret til, at fjernsynskanalerne ved det nye fjernsyn i det bagerste lokale, blev programmeret således, at de fremkom i rækkefølge.

Det samme problem blev fremført vedrørende fjernsynet ved løbebåndet og motionscyklen, lige ved indgangen.

Det blev endvidere oplyst, at radioen i solrummet ikke virkede, og formanden oplyste, at det var planlagt at både fjernsynet og radioen skulle udskiftes, når det passede ind i programmet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl.2115.

 

Formanden takkede de fremmødte for en stille, rolig og hyggelig generalforsamling, der fortsatte med hyggeligt samvær til ca. Kl. 2230.

 

 

Connie Weis

dirigent

 

Wivi Skov

Referent